Kolej­ny roz­dział histo­rii pt. „Zdol­ni Rodzi­ce“ napi­sał wczo­raj Pan Mar­cin, któ­ry odwie­dził Kro­pecz­ki, by przy­bli­żyć im cha­rak­ter swo­jej pra­cy i wszyst­kie­go co z nią zwią­za­ne. Tata Wik­to­ra na codzień pra­cu­je w ban­ku i o pie­nią­dzach wie prak­tycz­nie wszyst­ko. Dzie­ci mogły zoba­czyć jak wyglą­da­ją bank­no­ty z róż­nych kra­jów, dowie­dzia­ły się jak się je pro­du­ku­je i jak waż­ne jest oszczę­dza­nie. Kro­pecz­ki pozna­ły też daw­ne spo­so­by pła­ce­nia, gdy jesz­cze nie było gotówki.

Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia Pan Mar­cin miał dla wszyst­kich upo­min­ki: bre­locz­ki, odbla­ski, ksią­żecz­ki i długopisy.

Dzię­ku­je­my bar­dzo, to było fan­ta­stycz­ne i poucza­ją­ce spotkanie. ❤️💰🪙💶💷💸💳