Kim chciał­byś zostać jak będziesz duży?“

Może pro­gra­mi­stą?

W pią­tek przed­szko­la­ki z gru­py Jeży­ki wybra­ły się z wizy­tą do biu­ra Miru­mee Softwa­re, by z bli­ska zapo­znać się z tym zawodem.

Wyciecz­ka bar­dzo spodo­ba­ła się dzie­ciom – kto wie ilu z nich będzie w przy­szło­ści pra­co­wać w bran­ży IT? 💻⌨️🖥⌨️💻🖱🖥