1 czerw­ca to naj­bar­dziej zna­czą­ca data w Przed­szko­lu Weso­łe Nut­ki. Dzie­ci są tutaj naj­waj­waż­niej­sze i w tym dniu nie pozwo­li­li­śmy im o tym zapomnieć.

Dzień Dziec­ka obfi­to­wał w prze­róż­ne wyda­rze­nia w każ­dej z grup. Odby­ła się przed­szkol­na spar­ta­kia­da, sadze­nie kwia­tów, mar­chew­ki i rzod­kiew­ki w ogro­dzie, pre­zen­ta­cja Ele­ny doty­czą­ca praw dzieci,

lodo­wy poczę­stu­nek dla Żabek, dużo muzy­ki, zaba­wy i słod­ko­ści od Pani Dyrek­tor. Kro­pecz­ki tego dnia były w kinie na fil­mie opo­wia­da­ją­cym o przy­go­dach dobrze zna­nej wszyst­kim Kici Koci. Psz­czół­ki i Jeży­ki odwie­dzi­ły pobli­skie cukier­nie by skosz­to­wać „naj­lep­szych lodów w mie­ście“, a zerów­ko­wi­cze wspól­nie ze stu­den­ta­mi medy­cy­ny prze­pro­wa­dzi­li bilans zdro­wia plu­szo­we­go Misia, przy­bli­ża­jąc tym samym dzie­ciom pra­cę leka­rzy i pielęgniarek.

Życzy­my tego co naj­lep­sze, wie­le rado­ści, bez­tro­ski i miło­ści wszyst­kim dzieciom. ❤️❤️❤️❤️❤️