Dzień Dziec­ka w gru­pie Kro­pe­czek świę­to­wa­ny był hucz­nie. Oprócz atrak­cji przy­go­to­wa­nych w przed­szko­lu, dzie­ci wybra­ły się do kina. Po sean­sie z ich ulu­bio­ną boha­ter­ką Kicią Kocią, Kro­pecz­ki mia­ły oka­zję zapo­znać się z magicz­nym świa­tem kino­wych pro­jek­to­rów, taśm fil­mo­wych, świa­teł i ekra­nów.
Po tak eks­cy­tu­ją­cych prze­ży­ciach emo­cje zosta­ły schło­dzo­ne pysz­ny­mi loda­mi, zje­dzo­ny­mi w dro­dze powrot­nej do Przed­szko­le Weso­łe Nut­ki Wrocław.🍦🎥🎞📽