Euro­pe­an Week“ w Przed­szko­le Weso­łe Nut­ki Wro­cław roz­po­czął się w zeszły pią­tek od dnia hisz­pań­skie­go pro­wa­dzo­ne­go przez Ele­nę. Nasza wolon­ta­riusz­ka opo­wie­dzia­ła dzie­ciom o swo­im kra­ju i przy­go­to­wa­ła dla Kro­pe­czek pra­cę plastyczną.

Wczo­raj smacz­ną kon­ty­nu­acją była tra­dy­cyj­na hisz­pań­ska potra­wa pana tuma­ca, zro­bio­na i degu­sto­wa­na wraz z Kropkami.

W ponie­dzia­łek swo­je pre­zen­ta­cje przed­sta­wi­li wolon­ta­riu­sze: Data o Gru­zji i Anna o Wło­szech. Było spo­ro infor­ma­cji o kul­tu­rze, histo­rii, zabyt­kach i waż­nych miejscach.

Data wspól­nie z Żab­ka­mi przy­go­to­wa­li gru­ziń­skie cha­cza­pu­ri, a Anna i Psz­czół­ki wło­ską piz­zę. Pol­skim akcen­tem tego dnia była gala­ret­ka owo­co­wa ze świe­ży­mi jago­da­mi i tru­skaw­ka­mi, któ­rą zro­bi­ły Jeżyki.

Na zakoń­cze­nie wszyst­kie dzie­ci wyko­na­ły pla­ka­ty tema­tycz­ne, któ­re ogląd­nąć moż­na w przed­szkol­nej szatni.