W Dniu Mat­ki na wro­cław­skim Ryn­ku, dzie­ci z gru­py „Psz­czó­łek“ dołą­czy­ły się do zna­czą­cej akcji Powia­to­wej Sta­cji Sani­tar­no-Epi­de­mio­lo­gicz­nej we Wro­cła­wiu i Dol­no­ślą­skie­go oddzia­łu NFZ, zachę­ca­ją­cej wszyst­kie Panie do samo­kon­tro­li i badań pre­wen­cyj­nych w kie­run­ku cho­rób nowotworowych.

Dzie­ci z nasze­go Przed­szko­le Weso­łe Nut­ki Wro­cław wystą­pi­ły z pro­gra­mem arty­stycz­nym, sku­pia­jąc uwa­gę prze­chod­niów. Był to jeden z kil­ku poka­zów w tym dniu. Jeste­śmy dum­ni, że nasze przed­szko­la­ki uczest­ni­czą w waż­nych wyda­rze­niach, pośred­nio dba­jąc o zdro­wie kobiet, w tym tak­że swo­ich Mam.

Pamię­taj­my kocha­ne Mamy, musi­my być zdro­we dla sie­bie i naszych najbliższych.❤️❤️❤️❤️❤️