Kie­dy byłam jak kro­pel­ka, czu­łam ser­ca Twe­go bicie

I widzia­łam jak jest wiel­ka, miłość, któ­ra daje życie..

Kocham Cię! Kocham! Mamo wiem, że Ty czu­jesz to samo.“

Na tej pio­sen­ce pola­ło się naj­wię­cej łez wzru­sze­nia po mat­czy­nych policz­kach, jed­nak to tyl­ko uła­mek pięk­ne­go przed­sta­wie­nia, któ­re z oka­zji Dnia Mamy i Dnia Taty zapre­zen­to­wa­ły dziś Kropeczki. 🌼🏵🌾🥀🌹☀️