U Nas nie ma nudy. Pre­lek­cje popro­wa­dził Pan Arka­diusz. Nie tyl­ko dostar­czył nam wie­lu cie­ka­wych infor­ma­cji, ale rów­nież zapew­nił świet­ną zaba­wę. My kocha­my zwie­rzę­ta, dla­te­go też z tej oka­zji zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy rów­nież zbiór­kę dla schro­ni­ska „Ole­śnic­kie Bidy“. Wię­cej infor­ma­cji jest poda­nych w Przed­szko­lu na pla­ka­cie infor­ma­cyj­nym. Zapra­sza­my do dołączenia 🙂