Dzie­ci odwie­dzi­ły Miej­ską Biblio­te­kę Publicz­ną (filia nr 12). Lek­cja biblio­tecz­na dostar­czy­ła wie­dzy o funk­cjo­no­wa­niu, zbio­rach i ofer­cie jaką ma do zaofe­ro­wa­nia to magicz­ne miej­sce. Kro­pecz­ki były pod wra­że­niem wie­lu cie­ka­wych ksiąg i wie­dzy w nich zawartych.