Nasze „Żab­ki“ odwie­dzi­ły Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 67 we Wro­cła­wiu. Odby­ła się tam zaję­cia z Tera­pii Ręki- zaję­cia kora­li­ko­we. Każ­dy przed­szko­lak wyko­nał pięk­ny bre­lok, o swo­im ulu­bio­nym kształ­cie i kolo­rze 🙂 Dzię­ku­je­my za zapro­sze­nie i cie­ka­we zajęcia.