Nasza naj­młod­sza gru­pa sta­ła się już ofi­cjal­nie „Przed­szko­la­ka­mi“. Jeste­śmy z nich ogrom­nie dum­ni. Wie­le tru­du wło­ży­ły nasze malusz­ki, żeby występ arty­stycz­ny dostar­czył nam tyle dumy. Jesz­cze raz gra­tu­lu­je­my i życzy­my owoc­nych kolej­nych lat w Naszych Weso­łych Nutkach.