Nasze dzie­ci uwiel­bia­ją oglą­dać przed­sta­wie­nia. Szcze­gól­nie kie­dy mogą swo­bod­nie czuć się i oka­zy­wać swo­je emo­cje wywo­ła­ne dzię­ki wystę­po­wi artystów.