Pani Ania wraz z uczen­ni­ca­mi SP nr 97 odwie­dzi­ła Nas z bar­dzo cie­ka­wy­mi zaję­cia­mi. Zerów­ko­wi­czą bar­dzo podo­ba­ły się zaję­cia i chęt­nie w nich uczest­ni­czy­ły. Mie­li kolej­ną oka­zję pod­py­tać kole­żan­ki jak jest w szkole 😉