Nie tyl­ko przed­szko­la­ki mia­ły oka­zje obej­rzeć wysta­wę, ale rów­nież popra­co­wać na warsztatach.