To był wyjąt­ko­wo trud­ny kon­kurs. Wszyst­kie pra­ce były prze­pięk­ne, dla­te­go bar­dzo nam miło że uda­ło nam się wyróż­nić każ­de­go uczest­ni­ka. Pra­gnie­my jesz­cze raz pogra­tu­lo­wać zwy­cięz­com oraz wszyst­kim uczest­ni­kom. Komi­sja mia­ła na praw­dę trud­ne zadanie,