Nasze Jeży­ki były bar­dzo cie­ka­we jak dzia­ła hotel, ile osób w nim pra­cu­je. Jak wyglą­da­ją poko­je hote­lo­we, kto może przy­je­chać i zatrzy­mać się w takim hote­lu. Pani Ania opro­wa­dzi­ła Jeży­ki zdra­dzi­ła swo­je sekre­ty oraz zor­ga­ni­zo­wa­ła pysz­ny poczę­stu­nek. Bar­dzo dzię­ku­je­my za takie cie­płe przy­ję­cie i poświę­co­ny czas. Hotel dostał od jeży­ków 5 gwiaz­dek, a jeży­ki są napraw­dę wyma­ga­ją­ce więc pole­ca­my sko­rzy­sta­nie z usług.