Histo­ria naszego zespołu to 14 lat doświad­czeń w pro­wa­dze­niu zajęć z dziećmi.

Od samego początku Przed­szkole Nie­pu­bliczne Językowo-Muzyczne „Wesołe Nutki” działa we wła­snym, wol­no­sto­ją­cym budynku znaj­du­ją­cym się w oko­li­cach wro­cław­skiego Rynku. Obiekt oto­czony ogro­dem, z bez­piecz­nym pla­cem zabaw, umoż­li­wia dzie­ciom wesołe zabawy na świe­żym powie­trzu. Zapra­szamy od ponie­działku do piątku w godzi­nach: 6.30–17.30.

W codzien­nej dzia­łal­no­ści sta­wiamy głów­nie na roz­wój kul­tu­ralny, arty­styczny oraz języ­kowy naszych wycho­wan­ków. Orga­ni­zu­jemy występy teatrzy­ków dzie­cię­cych oraz spo­tka­nia z cie­ka­wymi ludźmi.

Cie­pła i rodzinna atmos­fera to wyróż­nik naszego przed­szkola. Pro­mo­cja tole­ran­cji oraz współ­ży­cia w gru­pie, sta­nowi główny wyznacz­nik dla wykształ­co­nej i twór­czej kadry peda­go­gicz­nej. Nasze sale są przy­tulne oraz wypo­sa­żone w dużą ilość zaba­wek, gier i nowo­cze­snych pomocy dydak­tycz­nych.

Jeste­śmy bar­dzo dumni z bar­dzo dobrej opi­nii wśród dzieci i rodzi­ców.