Tego dnia w naszym przed­szkolu już  po raz drugi, obcho­dzony był Dzień Świę­tego Marcina.

Z tej oka­zji, jak nie­miecka tra­dy­cja głosi, przed­szko­laki wraz z nauczy­ciel­kami, panem Lucasem i panem Leopoldem- wolon­ta­riu­szami z Nie­miec i Rodzi­cami, tuż o zmroku wybrały się na pochód wokół wro­cław­skiego Rynku. Każ­demu dziecku pod­czas pochodu drogę oświe­tlała wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wana  lata­renka i pieśń Świę­tego Mar­cina, którą dzieci śpie­wały w języku nie­miec­kim. Na zakoń­cze­nie pochodu w przed­szkolu cze­kała na wszyst­kich cie­pła her­batka i pyszne cia­steczka.

dscf4330