Kar­na­wał zbli­ża się ku koń­co­wi, więc nie moglo zabrak­nąć balu prze­bie­rań­cow w naszym przed­szko­lu. W Tlu­sty Czwar­tek ‑08.02., w rytm dzie­cię­cych prze­bo­jów plą­sa­ły m.in. wróż­ki, księż­nicz­ki, poli­cjan­ci, pira­ci,Wię­cej →

Dnia 6 lute­go przed­szko­la­ki z gru­py „Skrza­ty” w ramach pro­jek­tu „Moja pierw­sza wizy­ta w kinie“,  uda­ły się z wizy­tą do Mul­ti­ki­na w Pasa­żu Grun­waldz­kim, gdzie zwie­dzi­ły naj­cie­kaw­sze miej­sca w kinie. Wię­cej →