Dnia 6 lute­go przed­szko­la­ki z gru­py „Skrza­ty” w ramach pro­jek­tu „Moja pierw­sza wizy­ta w kinie“,  uda­ły się z wizy­tą do Mul­ti­ki­na w Pasa­żu Grun­waldz­kim, gdzie zwie­dzi­ły naj­cie­kaw­sze miej­sca w kinie. Uda­ły się z wizy­tą do kabi­ny pro­jek­cyj­nej, gdzie wyświe­tla­ne są fil­my, do kasy bile­to­wej, gdzie dowie­dzia­ły się, jak kupu­je i dru­ku­je się bile­ty oraz pod­pa­trzy­ły, jak powsta­je popcorn, któ­ry póź­niej z ape­ty­tem zaja­da­ły. Przed roz­po­czę­ciem sean­su dzie­ci obej­rza­ły krót­ki film edu­ka­cyj­ny – kino­wy savo­ir vivre. Na zakoń­cze­nie wyciecz­ki przed­szko­la­ki obej­rza­ły  dłu­go wycze­ki­wa­ny film dla dzie­ci na wiel­kim ekra­nie, pt. „Kac­per i Emma”.