Do któ­re­go pojem­ni­ka wyrzu­cić sko­szo­ną tra­wę, co zro­bić ze zuży­tą bate­rią, gdzie wrzu­cić kar­ton po mle­ku lub po soku? Czy war­to pako­wać kanap­ki w folię alu­mi­nio­wą? Czy na zaku­py zabie­rać dłu­go roz­kła­da­ją­cą się folio­wą rekla­mów­kę, a może wybrać tor­bę wie­lo­krot­ne­go użyt­ku, któ­rą w dodat­ku moż­na same­mu stwo­rzyć. Co zro­bić ze sta­rą lodów­ką, pral­ką, mikro­fa­lów­ką? Co to jest PSZOK?

Wła­śnie o tym mówio­no dzi­siaj naszym przed­szko­la­kom pod­czas warsz­ta­tów eko­lo­gicz­nych spon­so­ro­wa­nych przez Eko­sys­tem, któ­rych celem jest naucze­nie dzie­ci pra­wi­dło­wych nawy­ków dba­nia o śro­do­wi­sko. Pod­czas warsz­ta­tów naj­młod­si zdo­by­wa­ją wie­dzę na temat ochro­ny śro­do­wi­ska, ze szcze­gól­nym naci­skiem na segre­ga­cję odpa­dów. Zaję­cia pro­wa­dzo­ne są w przy­ja­znej atmos­fe­rze, z wyko­rzy­sta­niem róż­nych, kre­atyw­nych pomo­cy dydaktycznych. 

W ten spo­sób kształ­to­wa­na jest posta­wa eko­lo­gicz­na. Dzie­ci zapo­zna­ją się z zasa­da­mi segre­ga­cji odpa­dów, roz­róż­nia­ją zna­cze­nie słów recy­kling i upcy­kling, dowia­du­ją się, że odpa­dy to nie śmie­ci, lecz war­to­ścio­we surow­ce. Zaję­cia podzie­lo­ne są na część teo­re­tycz­ną oraz prak­tycz­ną. Naj­pierw krót­ka poga­dan­ka na temat segre­ga­cji odpa­dów, a następ­nie nauka poprzez zaba­wę. Uczest­ni­cy po warsz­ta­tach otrzy­mu­ją nie­spo­dzian­ki, np. bido­ny wyko­na­ne z trzci­ny cukro­wej, bar­dzo przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska, bio­de­gra­do­wal­ne; eko­lo­gicz­ne tor­by wie­lo­krot­ne­go użyt­ku, ksią­żecz­ki „Jaś i Mał­go­sia segre­gu­ją odpa­dy“, eko­po­rad­ni­ki, infor­ma­to­ry jak nale­ży segre­go­wać odpa­dy. Gadże­ty te mają zachę­cić dzie­ci i ich rodzi­ców do wspól­nych dzia­łań na rzecz śro­do­wi­ska, w tym do segre­go­wa­nia odpadów.

cof