Dziś świę­to­wa­li­śmy w naszym przed­szko­lu „Dzień Piz­zy”. Przed­szko­la­ki dowie­dzia­ły się skąd pocho­dzi piz­za, pozna­ły fla­gę Włoch, zatań­czy­ły taniec przy wło­skiej muzy­ce, a nawet nauczy­ły się mówić „dzień dobry” po wło­sku czy­li „buon­gior­no”. Następ­nie każ­da gru­pa przed­szkol­na mogła stwo­rzyć swo­ją wymarzoną….”tekturową” piz­zę. Na szczę­ście potem przy­szedł czas na naj­przy­jem­niej­szą część dnia, czy­li „pała­szo­wa­nie” piz­zy upie­czo­nej przez nasze wspa­nia­łe panie kucharki 🙂