Tego dnia nasze przed­szko­la­ki odwie­dzi­li muzy­cy z NFM, któ­rzy posta­no­wi­li zabrać małych słu­cha­czy w nie­zwy­kle barw­ny, ope­ro­wy świat. Kon­cert był wspa­nia­łą oka­zję do tego, by przy­bli­żyć dzie­ciom naj­bar­dziej zna­ne arie ope­ro­we, ale tak­że by wyja­śnić takie poję­cia, jakm.in.: uwer­tu­ra, aria, recy­ta­tyw i libret­to. W przy­stęp­ny spo­sób muzy­cy przed­sta­wi­li dzie­ciom  histo­rię ope­ry, a tak­że opo­wie­dzie­li o  naj­więk­szych twór­cach tego gatun­ku muzycz­ne­go, do któ­rych nale­żą W.A. Mozart, G. Ros­si­ni, G. Ver­di i G. Puc­ci­ni. Kon­cert był dla dzie­ci zna­ko­mi­tym wpro­wa­dze­niem w świat opery.