Tego dnia odbył się w naszym przed­szko­lu „Kon­cert Zimowy”. 

Wszyst­kie przed­szko­la­ki  pod­czas „kon­cer­tu zimo­we­go” zapre­zen­to­wa­ły swo­je umie­jęt­no­ści muzycz­ne oraz tanecz­ne pod kie­run­kiem pań nauczy­cie­lek. Dzie­ci z poszcze­gól­nych grup zaśpie­wa­ły pięk­ne kolę­dy i pasto­rał­ki oraz pio­sen­ki o tema­ty­ce zimo­wej. Pod­czas kon­cer­tu nie zabra­kło rów­nież zabaw, pod­czas któ­rych przed­szko­la­ki sza­la­ły z radości.