Dzi­siaj nasze przed­szko­la­ki odwie­dzi­li  muzy­cy z NFM , któ­rzy za pomo­cą muzy­ki wpro­wa­dzi­li nasze przed­szko­la­ki w zimo­wą aurę i odświęt­ny nastrój. 

Dzie­ci usły­sza­ły utwo­ry, któ­re zwią­za­ne są wła­śnie z tą porą roku. Wybra­ne do tego kon­cer­tu instru­men­ty,  dzię­ki swo­je­mu brzmie­niu i moż­li­wo­ściom tech­nicz­nym,  dosko­na­le poma­lo­wa­ły muzycz­nie zimo­wy świat. Dzie­ci z łatwo­ścią mogły wyobra­zić sobie jaz­dę na łyż­wach, rzu­ca­nie się śnież­ka­mi, pada­ją­cy śnieg czy trzesz­czą­cy pod buta­mi lód. W trak­cie kon­cer­tu mali melo­ma­ni dowie­dzie­li się, jakie sztucz­ki dźwię­ko­we sto­su­ją kom­po­zy­to­rzy, aby wywo­łać odpo­wied­ni nastrój i wpły­nąć na wyobraź­nię słuchacza.