W dniach 06.12. i 15.12. w godzi­nach popo­łu­dnio­wych rodzi­ce wraz z dzieć­mi z gr. „Sło­necz­ka”  i „Skrza­ty” uczest­ni­czy­li w świą­tecz­nych warsz­ta­tach plastycznych,

zor­ga­ni­zo­wa­nych przez  nauczy­ciel­ki grup oraz Panią Dyrek­tor. Na sto­łach poja­wi­ły się  róż­no­rod­ne mate­ria­ły pla­stycz­ne, , z któ­rych wycza­ro­wa­ne zosta­ły pięk­ne gwiaz­dy, cho­inecz­ki, bomb­ki i inne ozdo­by świąteczne.

DZIĘKUJEMY RODZICOM ZA UDZIAŁ W WARSZTATACH !!!