Miko­łaj­ki w przed­szko­lu to waż­ne wyda­rze­nie dla wszyst­kich dzie­ci. Już pod koniec listo­pa­da przed­szko­la­ki pod okiem swo­ich pań i rodzi­ców „pisa­ły” listy do Miko­ła­ja, w któ­rych ryso­wa­ły swo­je marze­nia doty­czą­ce upra­gnio­nych prezentów.

4 grud­nia,  w naszym przed­szko­lu poja­wił się dłu­go ocze­ki­wa­ny gość – „praw­dzi­wy” św. Miko­łaj. Naj­pierw było sły­chać dzwo­necz­ki pomoc­ni­ków  – reni­fe­rów, potem dono­śne „hou, hou, hou” i poja­wił się on – nasz uko­cha­ny św. Miko­łaj! Cała sala powi­ta­ła Miko­ła­ja gło­śny­mi okla­ska­mi. Gość z Dale­kiej Pół­no­cy wywo­łał wie­le rado­ści i uśmie­chu na twa­rzach przed­szko­la­ków. Pod­czas spo­tka­nia Miko­łaj nauczył dzie­ci świą­tecz­nej pio­sen­ki oraz życzył wszyst­kim dzie­ciom i pra­cow­ni­kom przed­szko­la zdro­wych i radych świąt Boże­go Naro­dze­nia. Obie­cał, że powró­ci do nas za rok.

Na zakoń­cze­nie Miko­łaj obda­ro­wał dzie­ci pre­zen­ta­mi. Miłym akcen­tem spo­tka­nia były wspól­ne zdję­cia z naszym gościem.

Wizy­ta wyjąt­ko­we­go gościa wpro­wa­dzi­ła wszyst­kich w rado­sny kli­mat zbli­ża­ją­cych się Świąt Boże­go Narodzenia.