Dzi­siaj do nasze­go przed­szko­la przy­je­chał Teatr Kro­pa, któ­ry przed­sta­wił spek­takl pt.: „Zabaw­ko­wa noc zimowa”. 

O czym? O Mira­bel­ce – małej dziew­czyn­ce, któ­ra mia­ła swo­je rado­ści i tro­ski, jed­nak bar­dzo czę­sto nie potra­fi­ła sobie pora­dzić z emo­cja­mi, a zwłasz­cza ze zło­ścią. Dzie­ci dowie­dzia­ły się, ze rzu­ca­nie zabaw­ka­mi, to nie jest naj­lep­szy spo­sób na złość. Nasi wycho­wan­ko­wie już wie­dzą, że nale­ży dbać o zabawki!!!