Tego dnia dzie­ci z grup: „Skrza­ty“ i „Sło­necz­ka“ wybra­ły się Domu Dzien­ne­go Poby­tu Senio­ra – Domu Poko­leń, przy ul. Kazi­mie­rza Wielkiego. 

Dzie­ci zapre­zen­to­wa­ły pod­opiecz­nym Dzien­ne­go Domu pro­gram arty­stycz­ny, któ­ry przy­go­to­wa­ły z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. Senio­rzy z wiel­kim wzru­sze­niem obej­rze­li pro­gram arty­stycz­ny. Nie­któ­re pie­śni patrio­tycz­ne zaśpie­wa­li wraz z dzieć­mi. Za pięk­ny występ dzie­ci otrzy­ma­ły grom­kie bra­wa oraz słod­ki poczę­stu­nek.  Dzię­ki takim uro­czy­sto­ściom nasze przed­szko­la­ki kształ­tu­ją posta­wy patriotyczne.