Roz­po­czy­na­jąc świą­tecz­ny czas, dzie­ci z gru­py „Elfi­ki” wybra­ły się po raz pierw­szy wspól­nie poza teren przedszkola. 

Co praw­da nie­da­le­ko, ale dla ich małych nóżek była to „nie lada” wypra­wa. Towa­rzy­szy­ła im gru­pa „Sło­necz­ka”. Malusz­ki, jako pierw­sza gru­pa, odwie­dzi­ły świą­tecz­ny Jar­mark na wro­cław­skim Ryn­ku. Dzie­ci naj­pierw go zwie­dzi­ły, posłu­cha­ły m.in. baj­ki o Kró­lo­wej Śnie­gu, po czym wybra­ły się do chat­ki Św. Miko­ła­ja, gdzie napi­ły się roz­grze­wa­ją­cej cie­płej cze­ko­la­dy, co doda­ło im ener­gii do wyko­na­nia świą­tecz­nych ozdób. W pre­zen­cie dzie­ci otrzy­ma­ły kubecz­ki w kształ­cie buta św. Miko­ła­ja. Zosta­ły rów­nież zapro­szo­ne do prze­jażdż­ki na karu­ze­li. Dzie­ci wró­ci­ły do przed­szko­la szczę­śli­we i ocze­ku­ją­ce nad­cho­dzą­cych Świąt.