Tego dnia dzie­ci z grup: „Skrza­ty”, „Sło­necz­ka” i „Zają­ce” uda­ły się na wyciecz­kę auto­ka­ro­wą do Fabry­ki Bom­bek w Krośnicach.

Przed­szko­la­ki mogły obser­wo­wać dłu­gi pro­ces pro­duk­cji ozdób cho­in­ko­wych. Zoba­czy­ły jak powsta­ją bomb­ki od same­go począt­ku. Na pierw­szym eta­pie dzie­ci zapo­zna­ły się z pro­ce­sem dmu­cha­nia bom­bek w dmu­chal­ni szkła. Przed­szko­la­ki były bar­dzo zasko­czo­ne, iż bomb­ki robi się ze zwy­kłe­go, prze­zro­czy­ste­go szkła, któ­re pod wpły­wem nagrze­wa­nia sta­wa­ło się mięk­kie i goto­we do nadmu­chi­wa­nia zupeł­nie jak balo­nik. Szkla­na rur­ka zmie­nia­ła się w bomb­kę odpo­wied­nie­go kształ­tu, np.: szysz­ki, bał­wan­ka, grzyb­ka, łabę­dzia itp. Następ­nie dzie­ci zapo­zna­ły się z eta­pem „sre­brze­nia” , gdzie bomb­ka uzy­ski­wa­ła pod­kład potrzeb­ny do dal­szych eta­pów. Potem uda­ły się do naj­cie­kaw­szej sali – „deko­ra­tor­ni”. Tu powsta­ją praw­dzi­we dzie­ła. Wszyst­kie bomb­ki malo­wa­ne są w tra­dy­cyj­ny spo­sób, zacho­wu­jąc ręcz­ny cha­rak­ter wytwa­rza­nia. Pra­ca ta wyma­ga nie­zwy­kłej pre­cy­zji, tru­du i poświę­ce­nia. Po wyj­ściu z deko­ra­tor­ni cze­ka­ła je wizy­ta we wzor­cow­ni, gdzie obej­rza­ły wzo­ry bom­bek, któ­re były lub będą pro­du­ko­wa­ne w fabry­ce. Znaj­do­wa­ły się tam pięk­ne  i fan­ta­zyj­ne ory­gi­nal­nie malo­wa­ne wzo­ry oraz całe kra­jo­bra­zy na naj­roz­ma­it­szych kształ­tach bom­bek. Na koniec przed­szko­la­ki mia­ły moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w lek­cji malo­wa­nia  bom­bek według wła­sne­go pomy­słu. Dzie­ci wró­ci­ły do przed­szko­la zado­wo­lo­ne, peł­ne wspa­nia­łych wra­żeń. Na pamiąt­kę poby­tu, każ­de dziec­ko otrzy­ma­ło bomb­kę z wypi­sa­nym wła­snym imie­niem.Wizy­ta w tym miej­scu nie­wąt­pli­wie wpro­wa­dzi­ła nas w  świą­tecz­ny nastrój. Tego­rocz­ne świę­ta będą na pew­no wspa­nia­łe, bowiem na cho­in­kach dzie­ci będzie ich pięk­na kolo­ro­wa bomb­ka.  To była napraw­dę uda­na wycieczka!!