We wto­rek 14.11.2017 r.  w związ­ku z reali­za­cją tema­tu rocz­ne­go „Nasza Ojczy­zna Mała i Duża”  nasze przed­szko­le zor­ga­ni­zo­wa­ło Prze­gląd Pio­sen­ki Patriotycznej.

Na prze­gląd zosta­ły zapro­szo­ne dzie­ci z zaprzy­jaź­nio­nych przed­szko­li: Fit Kid, Przed­szko­la z ul. Dobrej, Przed­szko­la Nie­pu­blicz­ne­go „Weso­łe Nut­ki” z ul. Wej­he­row­skiej, Przed­szko­la Nie­pu­blicz­ne­go im. Kró­la Maciu­sia. Wszyst­kie pla­ców­ki były repre­zen­to­wa­ne przez naj­star­sze gru­py. Pani Dyrek­tor Bar­ba­ra Sys, jako gospo­darz naszej pla­ców­ki powi­ta­ła wszyst­kich ser­decz­nie i otwo­rzy­ła nasz festi­wal. Z kolei panie: Ali­cja S.-P. i Kami­la B.-S. były odpo­wie­dzial­ne za prze­bieg spo­tka­nia. Chcąc  ubo­ga­cić i uroz­ma­icić prze­gląd, wystę­py dzie­ci były prze­pla­ta­ne zaba­wa­mi inte­gra­cyj­ny­mi. Każ­da  gru­pa  zapre­zen­to­wa­ła publicz­no­ści pie­śni patrio­tycz­ne prze­pla­ta­ne czę­sto ukła­dem tanecz­nym. Po zapre­zen­to­wa­niu się wszyst­kich przed­szko­li, Pani Dyrek­tor wrę­czy­ła wszyst­kim pla­ców­kom pamiąt­ko­we sta­tu­et­ki oraz dyplo­my. Dla dzie­ci jed­nak wiel­ką rado­ścią oka­zał się rów­nież słod­ki poczę­stu­nek. Było sym­pa­tycz­nie i bar­dzo patriotycznie.