Tego dnia w naszym przed­szkolu już  po raz trze­ci, obcho­dzony był Dzień Świę­tego Marcina. 

Z tej oka­zji, jak nie­miecka tra­dy­cja gło­si, przed­szko­laki wraz z nauczy­ciel­kami, panią Leoni i panem Mati­sem – wolon­ta­riu­szami z Nie­miec i Rodzi­cami, tuż o zmro­ku wybra­ły się na pochód wokół wro­cław­skiego Ryn­ku. Każ­demu dziec­ku pod­czas pocho­du towa­rzy­szy­li: Pan ze Stra­ży Miej­skiej na „naj­praw­dziw­szym” koniu, wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wana  lata­renka, któ­ra oświe­tla­ła wszyst­kim dro­gę oraz pieśń Świę­tego Mar­cina, któ­rą dzie­ci śpie­wały w języ­ku nie­miec­kim. Na zakoń­cze­nie pocho­du w przed­szkolu cze­kała na wszyst­kich cie­pła her­batka i pysz­ne rogaliki.