W dniu 10 listo­pa­da 2017 r. w naszym przed­szko­lu obcho­dzi­li­śmy Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści – 11 listopada. 

Z tej oka­zji wszyst­kie gru­py zebra­ły się w dużej Sali przed­szkol­nej, aby uro­czy­ście świę­to­wać ten wyjąt­ko­wy dla Nas – Pola­ków dzień. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła Pani Dyrek­tor, któ­ra powi­ta­ła wszyst­kie zebra­ne dzie­ci i per­so­nel przed­szko­la oraz nawią­za­ła do tra­dy­cji obcho­dów Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. Następ­nie, jak na praw­dzi­wych patrio­tów przy­sta­ło, wszy­scy odśpie­wa­li hymn naro­do­wy. Dzie­ci z grup: „Skrza­ty” i „Sło­necz­ka” zapre­zen­to­wa­ły przy­go­to­wa­ny spe­cjal­nie na tę oka­zję pro­gram arty­stycz­ny. Dzie­ci sło­wem i pio­sen­ką odda­ły sza­cu­nek sym­bo­lom naro­do­wym. Dzień Nie­pod­le­gło­ści stał się bar­dzo rado­snym dniem w naszym przed­szko­lu i mamy nadzie­ję, że zapad­nie on w pamię­ci naszych „Małych Polaków”.