Dzi­siaj nasze przed­szko­la­ki odwie­dzi­li muzy­cy z Naro­do­we­go Forum Muzyki. 

Przed­sta­wi­li oni naszym naj­młod­szym prze­pięk­ną muzycz­ną opo­wieść o „Tań­cu Imbry­ka i Fili­ża­nek”. Pięk­na muzy­ka wybrzmie­wa­ją­ca z takich instru­men­tów, jak: flet, wio­lon­cze­la i pia­ni­no elek­trycz­ne, prze­nio­sła nasze przed­szko­la­ki w magicz­ny, nie­zwy­kły świat.