Tego dnia odby­ło się w naszym przed­szko­lu uro­czy­ste Paso­wa­nie na Przed­szko­la­ka dzie­ci  z naj­młod­szej gru­py. Nasze kocha­ne „Elfi­ki” w uro­czy­stych stro­jach zapre­zen­to­wa­ły boga­ty pro­gram arty­stycz­ny dla zapro­szo­nych rodzi­ców, dziad­ków, rodzeń­stwa. Zaśpie­wa­ły weso­łe pio­sen­ki, powie­dzia­ły uro­cze wier­szy­ki, przez co zawład­nę­ły ser­ca­mi wszyst­kich gości. Nasza Pani Dyrek­tor pogra­tu­lo­wa­ła dzie­ciom wystę­pu i paso­wa­ła wszyst­kich na Przed­szko­la­ków!!! Tą cudow­ną chwi­lę wycho­waw­czy­nie posta­no­wi­ły upa­mięt­nić „Elfi­kom” pamiąt­ka­mi, taki­mi jak: ksią­żecz­ki z dyplo­ma­mi oraz kolo­ro­we wia­tracz­ki, któ­re koja­rzą się z cudow­nym dzie­ciń­stwem. Na koniec, to wspa­nia­łe spo­tka­nie zosta­ło uwiecz­nio­ne zdjęciami…a w tle było sły­chać: „Przed­szko­la­czek to jest zuch, zuch nie byle jaki…”