W tym roku Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej obcho­dzi­li­śmy w naszym przed­szko­lu 17 października.

Na począ­tek Pani Dyrek­tor powi­ta­ła wszyst­kich gości i zapro­si­ła do wspól­ne­go świę­to­wa­nia, któ­re roz­po­czę­li­śmy od zaśpie­wa­nia pio­sen­ki, pt.: „Bo nasze przed­szko­le…”.   Następ­nie każ­da gru­pa przed­szkol­na zapre­zen­to­wa­ła swo­je umie­jęt­no­ści recy­ta­tor­skie przed­sta­wia­jąc wier­sze o swo­ich Paniach. Były rów­nież pięk­ne życze­nia i upo­min­ki dla Pań, a tak­że quiz, gdzie dzie­ci sta­nę­ły przed nie lada wyzwa­niem i musia­ły odgad­nąć, o któ­rej Pani są cie­ka­wost­ki, któ­re odczy­ta­ła pro­wa­dzą­ca Pani Ania. Na koniec, jesz­cze raz głos zabra­ła Pani Dyrek­tor, kie­ru­jąc do gro­na peda­go­gicz­ne­go oraz pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji i obsłu­gi wie­le cie­płych słów. Życze­nia zło­żo­ne przez Panią Dyrek­tor doda­ły wszyst­kim pra­cow­ni­ków dużo otu­chy i sił do podej­mo­wa­nia wyzwań jakie cze­ka­ją w pra­cy z dziećmi.