Dnia 17.10.2017 r. gości­li­śmy w naszym przed­szko­lu akto­rów z Teatru „Kro­pa”, któ­rzy przed­sta­wi­li przed­szko­la­kom baj­kę pt. „Co w środ­ku pisz­czy”. Wspa­nia­li akto­rzy, zapro­si­li dzie­ci do nie­zwy­kłej podró­ży w… głąb ludz­kie­go cia­ła, w cza­sie któ­rej dowie­dzie­li się: „co w środ­ku pisz­czy”, „dla­cze­go krwin­ki są czer­wo­ne”, „któ­rę­dy na śle­dzio­nę”, „jak dzia­ła życie”, „co się dzie­je z pysz­ną kanap­ką ze śniadania”…A tak­że jak sto­czyć wal­kę z nie­grzecz­nym Zaraz­kiem Grypkiem!