Tego dnia w gru­pie „Zają­ce“ odby­ły się zaję­cia otwar­te, któ­re popro­wa­dzi­ła Pani Dyrek­tor – Bar­ba­ra Sys. Było to połą­cze­nie róż­no­rod­nych ćwi­czeń z Meto­dy Ruchu Roz­wi­ja­ją­ce­go Wero­ni­ki Sher­bor­ne oraz zabaw chu­s­tą Klan­zy. Pod­czas zajęć dopi­sa­ła świet­na fre­kwen­cja i wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le każ­de­go poko­le­nia począw­szy od licz­ne­go gro­na Tatu­siów i Mam po młod­sze rodzeń­stwo „Zajączków“,nie zabra­kło nawet jed­nej Bab­ci. Wszy­scy pod­czas spo­tka­nia dobrze się bawi­li.  Pano­wa­ła rado­sna oraz rodzin­na atmosfera.