Dnia 04.10.17 obcho­dzi­li­śmy w naszym przed­szko­lu dzień muzy­ki. Celem tego spo­tka­nia było uwraż­li­wie­nie dzie­ci na pięk­no i rolę muzy­ki w naszym życiu. 

Dzie­ci mia­ły oka­zję zapo­znać się z Kra­iną Muzy­ki gdzie miesz­ka­ją dźwię­ki i nut­ki na pię­cio­li­nii. Pró­bo­wa­ły zaśpie­wać gamę C‑dur, nazy­wa­jąc poszcze­gól­ne dźwię­ki. Świet­nie bawi­ły się pod­czas wyko­na­nia inter­pre­ta­cji ryt­micz­nej utwo­ru „Piz­zi­ca­to” .Wspa­nia­le roz­wią­zy­wa­ły zagad­ki słu­cho­we roz­po­zna­jąc bar­wę instru­men­tów muzycz­nych. Wspól­nie wyko­na­li­śmy tak­że inter­pre­ta­cję rucho­wa do pio­sen­ki Maj­ki Jeżow­skiej „Rytm i melo­dia ”.Na zakoń­cze­nie P. Ala zagra­ła na pia­ni­nie walc F. Chopina.