W tym dniu obcho­dzi­li­śmy w naszym przed­szko­lu Dzień Ser­ca. Celem tego spo­tka­nia było uświa­do­mie­nie dzie­ciom jak waż­ną rolę odgry­wa ser­ce w naszym orga­niź­mie i jak nale­ży o nie dbać by pra­wi­dło­wo funkcjonowało.

Pani Ala ode­gra­ła rolę leka­rza kar­dio­lo­ga. Poka­za­ła nam jak zbu­do­wa­ne jest nasze ser­ce, w jakim ryt­mie bije. Dzie­ci obej­rza­ły krót­ki teatrzyk o cho­rym misiu, któ­ry nie dbał o swo­je ser­dusz­ko, gdyż nie­pra­wi­dło­wo się odży­wiał i nie upra­wiał spor­tu. Następ­nie zada­niem dzie­ci było wybra­nie zdro­wych pro­duk­tów, któ­re nale­ży spo­ży­wać, żeby być zdro­wym. Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia ogło­si­li­śmy akcję cha­ry­ta­tyw­ną na rzecz cho­rej na ser­ce 4letniej Emil­ki z Byd­gosz­czy pole­ga­ją­cą na zbiór­ce pla­sti­ko­wych nakrętek.