Tego dna dzie­ci z gru­py „Skrza­ty“ i „Sło­necz­ka“ wybra­ły sie do Teatru Lalek na przed­sta­wie­nie pt.: „Afry­kań­ska przy­go­da“. Dzie­ci  zafa­scy­no­wa­ne oglą­da­ły, jak boha­ter Afry­kań­skiej przy­go­dy, maleń­ki Jacuś, prze­no­si się we śnie do Afry­ki – egzo­tycz­nej, baśnio­wej kra­iny, zamiesz­ka­nej przez przy­ja­zne zwie­rzę­ta. Chłop­czyk prze­żył tam kil­ka zabaw­nych przy­gód: wspi­nał się na pal­mę, jeź­dził na zebrze, spo­tkał mał­pę, żyra­fę i kro­ko­dy­la. Tę pro­stą histo­rię akto­rzy i lal­ki opo­wie­dzie­li  bez słów – języ­kiem gestów, muzy­ki i świa­tła, co spra­wi­ło, że fabu­ła była dla naszych przed­szko­la­ków cał­ko­wi­cie zro­zu­mia­ła. Po przed­sta­wie­niu na dzie­ci cze­ka­ła jesz­cze nie­spo­dzian­ka – wspól­na zaba­wa z akto­ra­mi. Rado­ści nie było końca 🙂