Piąt­ko­wy dzień, 22.09.2017, oka­zał się dla przed­szko­la­ków bar­dzo miłym zasko­cze­niem. Tuż po prze­kro­cze­niu pro­gu Przed­szko­la ich oczom uka­za­ła się pięk­na deko­ra­cja z żywy­mi liść­mi, wie­wiór­ka­mi i grzyb­ka­mi. Nie mogło być ina­czej- zapo­wie­dzia­ła ona nadej­ście Pani Jesień.

Po zaję­ciach dydak­tycz­nych, wszyst­kie gru­py zebra­ły się na dużej sali. Dzie­ci ubra­ły blu­zecz­ki w jesien­nych kolo­rach i dzięki​ nim dosko­na­le wpi­sa­ły się w atmos­fe­rę, panu­ją­ca w tym miej­scu. Pani Dyrek­tor gorą­co powi­ta­ła zgro­ma­dzo­nych (głów­nie gru­pę Elfi­ków, któ­ra po raz pierw­szy uczest­ni­czy­ła w świę­cie całe­go Przed­szko­la), po czym zaini­cjo­wa­ła odśpie­wa­nie jesien­ne­go hym­nu. Jak się szyb­ko oka­za­ło, każ­da z grup dokład­nie nauczy­ła się słów pio­se­nek, prze­sła­nych listem przez Panią Jesień, co zaowo­co­wa­ło jej poja­wie­niem się na sali. W towa­rzy­stwie małych myszek i z koszem peł­nym jesien­nych darów, na salę weszła zdzi­wio­na Pani Jesień. Na twa­rzach dzie­ci wyma­lo­wa­ło się zdzi­wie­nie, gdy oka­za­ło się, że nie ma ona ocho­ty dzie­lić się swo­imi pysz­no­ścia­mi, a Wie­wiór­ka i Jeżyk nie mogą jej do tego prze­ko­nać. Dopie­ro quiz o nad­cho­dzą­cej porze roku i licz­ne tań­ce uzmy­sło­wi­ły Pani Jesień, że dzie­ci ją dosko­na­le zna­ją i zasłu­gu­ją na poczę­stu­nek. Po czę­ści arty­stycz­nej, na każ­dą gru­pę cze­ka­ły zawo­dy jesien­ne. Pierw­szą z kon­ku­ren­cji był skok obu­nóż przez kału­żę, wyko­na­na na mate­ra­cu. Umie­jęt­ność, któ­ra roz­wi­ja nie tyl­ko spraw­ność fizycz­ną,  ale i przy­go­to­wu­je do nad­cho­dzą­cych desz­czów. Następ­nie każ­dy maluch robił to, co jeże- prze­no­sił jabł­ka z punk­tu A do punk­tu B. Utrud­nie­nie sta­no­wi­ło prze­no­sze­nie ich na łyż­ce, co wyma­ga­ło kon­cen­tra­cji i spo­ko­ju. Trze­cia poka­za­ła, że każ­dy Maluch i Star­szak dosko­na­le zna kolo­ry i szyb­ko potra­fi pose­gre­go­wać zmie­sza­ne liście. Na koń­cu na każ­de­go cze­ka­ło zada­nie od Wie­wiór­ki- rzut orze­cha­mi do koszy­ka. W nagro­dę za wyko­na­ne zada­nia dzie­ci zbie­ra­ły pie­cząt­ki. W salach dodat­ko­wo wyko­na­ły meda­le- odbi­cie jesien­nych liści.
Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści Pani Jesień odwie­dzi­ła jesz­cze raz każ­dą z grup i poczę­sto­wa­ła koszem owo­ców i orze­chów. Ten dzień był napraw­dę wyjąt­ko­wy- nie tyl­ko dla dzie­ci, ale rów­nież nowych nauczycielek.