Wszyst­kie dzie­ci poże­gna­ły już waka­cje i nad­szedł czas na wspól­ną zaba­wę w przed­szko­lu. Nowy rok szkol­ny 2017/2018  roz­po­cze­li­śmy wspól­nie na dużej sali 4 wrze­śnia.Od same­go rana w przed­szko­lu pano­wał gwar. Nie­któ­re dzie­ci z uśmie­chem wra­ca­ły do swo­ich grup po waka­cyj­nej prze­rwie, dla innych dzień ten był jed­nym z naj­trud­niej­szych. Po raz pierw­szy prze­kro­czy­ły one prog przed­szko­la. Cho­ciaż roz­sta­nie było dla nie­któ­rych przed­szko­la­ków i ich rodzi­ców trud­ne, dzie­ci szyb­ko zakli­ma­ty­zo­wa­ły się i zado­wo­lo­ne wra­ca­ły do domów. Oby tak dalej 🙂