Tego dnia, przy pięk­nej sło­necz­nej pogo­dzie,  w godzi­nach popo­łu­dnio­wych, w pięk­nie ude­ko­ro­wa­nym balo­na­mi, roze­ta­mi, moty­la­mi i kolo­ro­wą bibu­łą ogro­dzie przed­szkol­nym odbył się Festyn Rodzinny.

Na pla­cu zabaw usta­wi­li­śmy ław­ki ogro­do­we, krze­sła, para­so­le, co nada­ło ogro­do­wi odświęt­ny cha­rak­ter. Zgro­ma­dzo­nych rodzi­ców, dzie­ci, gości powi­ta­ła pani Dyrek­tor Bar­ba­ra Sys. Po otwar­ciu  roz­po­czę­ła się cudow­na zaba­wa z zespo­łem „Rewe­la­cja”, pod­czas któ­rej towa­rzy­szy­ło wie­le atrak­cji: malo­wa­nie twa­rzy, obraz­ki z pia­sku, cza­ry-mary z balo­nów oraz łasu­cho­wa­nie w kawia­ren­ce, gdzie za sym­bo­licz­ną opła­tą dzie­ci z rodzi­ca­mi mogli zaja­dać róż­ne słod­ko­ści i pasz­te­ci­ki. W miłej atmos­fe­rze festy­nu czas szyb­ko minął. Z tej impre­zy pozo­sta­nie wie­le foto­gra­fii, dzię­ki cze­mu wspa­nia­ła zaba­wa i nie­co­dzien­na atmos­fe­ra zosta­ną na dłu­go w pamię­ci wszyst­kich uczest­ni­ków nasze­go festynu.