Tego dnia rodzi­ce dzie­ci z gr. „Kan­gu­ry” przy­go­to­wa­li dla wszyst­kich dzie­ci niespodziankę. 

Tą nie­spo­dzian­ką było wyjąt­ko­we przed­sta­wie­nie pt. „Zagu­bio­ne kora­le“. Wyjąt­ko­we, ponie­waż w role akto­rów wcie­li­li się wła­śnie rodzi­ce. Dzie­ci były zachwy­co­ne i zdzi­wio­ne, że mogły zoba­czyć swo­ich naj­bliż­szych w zupeł­nie innych rolach.  Rodzi­ce dali z sie­bie wszyst­ko. Sztu­ka odnio­sła wiel­ki suk­ces. Dzie­ci reago­wa­ły bar­dzo żywio­ło­wo, na prze­mian biły bra­wo i śmia­ły się. Zwy­kle to dzie­ci bawią rodzi­ców. Tym razem było odwrot­nie. Było to wspa­nia­łe uczu­cie obco­wać ze sztu­ką nie tyl­ko dla malu­chów, ale tak­że dla gości zgro­ma­dzo­nych na widow­ni. Gra­tu­lu­je­my rodzi­com za inwen­cję twór­czą i ser­decz­nie dzię­ku­je­my za zaangażowanie.