Kolej­ny już raz, tym razem w maju, nasze naj­star­sze przed­szko­la­ki („Skrza­ty”, „Zają­ce”   i „Kan­gu­ry”) wzię­ły udział w 5‑dniowym wyjeź­dzie na „ Zie­lo­ne przed­szko­le” do Mił­ko­wa, miej­sco­wo­ści poło­żo­nejWię­cej →

Tego dnia odby­ła się w naszym przed­szko­lu akcja cha­ry­ta­tyw­na Pola Nadziei, w ramach któ­rej dzie­ci z każ­dej gru­py przed­szkol­nej wystą­pi­ły z pro­gra­mem arty­stycz­nym przed zgro­ma­dzo­ny­mi  rodzi­ca­mi, gość­mi. Wię­cej →