Tego dnia nasze przed­szko­la­ki bra­ły udział w poaga­dan­ce połą­czo­nej z zagad­ka­mi, teatrzy­kiem oraz doświad­cze­niem o smo­gu. Na róż­nych przy­kła­dach,  pro­wa­dzą­ce poka­za­ły dzie­ciom, jak bar­dzo szko­dli­wy jest smog dlaWię­cej →