W tym okre­sie, w naszym przed­szko­lu odby­ły się nie­zwy­kłe uro­czy­sto­ści. Wspa­nia­ły­mi gość­mi byli Rodzi­ce, dla któ­rych nasze dziel­ne przed­szko­la­ki przy­go­to­wa­ły pod opie­ką swo­ich kocha­nych wycho­waw­czyń pięk­ną nie­spo­dzian­kę, wyjąt­ko­we arty­stycz­ne wystę­py. Dzie­cia­kiWię­cej →

Tego dnia odbył się w naszym przed­szko­lu uro­czy­sty kon­kurs recy­­ta­­to­r­ski-woka­l­ny  o tema­ty­ce patrio­tycz­nej. Kon­kurs nawią­zy­wał do 100 rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę. Na począ­tek w atmos­fe­rę powa­gi i zadu­myWię­cej →

Po raz kolej­ny nasze naj­star­sze przed­szko­la­ki – „Skrza­ty”, wzię­ły udział w 5‑dniowym wyjeź­dzie na „ Zie­lo­ne przed­szko­le” do Mił­ko­wa – miej­sco­wo­ści poło­żo­nej nie­da­le­ko Kar­pa­cza. Przez całyWię­cej →