Tego dnia odbył się w naszym przed­szko­lu „Kon­cert Zimo­wy”, pod­czas któ­re­go wszyst­kie przed­szko­la­ki zapre­zen­to­wa­ły swo­je umie­jęt­no­ści muzycz­ne oraz tanecz­ne pod kie­run­kiem pań nauczy­cie­lek. Dzie­ci z poszcze­gól­nych grup śpie­wa­łyWię­cej →

Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia to jeden z naj­pięk­niej­szych dni w roku, dla­te­go tra­dy­cją nasze­go przed­szko­la jest przy­go­to­wa­nie i wysta­wie­nie w okre­sie przed­świą­tecz­nym Jase­łek. Przed­sta­wie­nia jaseł­ko­we odby­ły się u nas w dniach 11–19Wię­cej →

Dzi­siaj do nasze­go przed­szko­la przy­był Świę­ty Miko­łaj wraz ze swo­im pomoc­ni­kiem „Elfem”.  Na jego przy­by­cie w ten wyjąt­ko­wy gru­dnio­wy dzień, cze­ka­li­śmy wszy­scy, a zwłasz­cza dzie­ci, któ­re jużWię­cej →